mask คุณภาพดี ใช้ในทางการแพทย์ 12

9 Jan 2021 - มีผู้เข้าชม 27 ครั้ง


Mask หน้ากากอนามัย กล่องละ $12
ซื้อ5 กล่อง / กล่องละ $10
เกรดดี มีคุณภาพ 1 กล่องมี 50 ชิ้น

มีตรา MG MediGear ใช้ในทางการแพทย์ Australia
สามารถเช็คได้ ข้างกล่อง
***กันเชื้อโรคได้จริง ***
กันของเหลว
มี 3 ชั้น

0451480488
รับได้ ร้านโทรศัพท์ ล้อค24 ชั้นบน capitol square

แจ้งลบประกาศ